LESREGLEMENT P.R.O.-tennis BV

 

1. De lesduur bedraagt 50, 60 of 75 minuten.
2. Bij het uitvallen van de lessen wordt er als volgt ingehaald:
- Ziekte of afwezigheid van de leraar wordt ingehaald.
- Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de eerste les voor rekening van de leerling, de tweede les voor rekening van P.R.O.-tennis, de derde les weer voor rekening van de leerling, enz.
3. De leerling kan de lessen niet overdragen aan derden.
4. De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging.
5. De tennisschool deelt de lessen in.
6. De tennisschool streeft ernaar een ieder in te delen conform het lesopgaveformulier. Doch de tennisschool behoudt zich het recht voor om bij de groepslessen af te wijken van de door de cursist opgegeven groepsgrootte. Bij verandering van 8 naar 4 personen wordt voor de start van de eerste les contact opgenomen met de cursist.
6a. Bij een aantal van 10, 9, 7, 6 of 5 lesdeelnemers in een les met groepsgrootte van 8 personen vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld. 
Bij een aantal van 7 lesdeelnemers in een les met groepsgrootte van 8 personen vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld.
Bij een aantal van 6, 5 of 4 lesdeelnemers in een les met groepsgrootte van 8 personen worden er naar verhouding minder aantal weken les gegeven terwijl het lesgeld niet aangepast wordt.
7. Het lesgeld kunt U voldoen via automatische machtiging.
8. Na inschrijving dient U ten alle tijden het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de lesnemer.
9. Er wordt geen lesgegeven op officiële feestdagen en tijdens de zomervakantie van de basisschool. Deze lessen worden na afloop ingehaald.
10. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist P.R.O.-tennis, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
11. Daar waar op het tennispark een tennishal aanwezig is vervalt punt 2 onbespeelbare banen en worden de lessen in de hal gegeven.